Dit document bevat het gegevensbeleid van Oogkliniek cvba (hierna “Oogkliniek” of “we”). Het zet uiteen hoe Oogkliniek de gegevens van natuurlijke personen verwerkt, waarvoor ze deze gebruikt, wat uw rechten als betrokkene zijn, enz.

Omdat jouw relatie met Oogkliniek afhankelijk is van jouw hoedanigheid (patiënt, leverancier, bezoeker website) hanteert Oogkliniek telkens een apart beleid dat van toepassing is voor jouw specifieke situatie.

In het eerste deel vind je algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Oogkliniek. Dit deel geldt voor alle verwerkingen die Oogkliniek uitvoert, ongeacht jouw hoedanigheid.

In het tweede deel vind je specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Oogkliniek. In dit deel vind je dus meer bijzondere informatie terug die verband houdt met jouw hoedanigheid.

Dit privacy-beleid doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met:

 • Het cookiebeleid
 • de Gebruiksvoorwaarden van de Website

1. DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens
Oogkliniek cvba, met maatschappelijke zetel te Herentalsebaan 411, 2100 Antwerpen, ingeschreven in de KBO met nummer 0465.081.544; telefoon +32 3 320 57 01, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke, tenzij hieronder uitdrukkelijk anders vermeld.
 
1.2 Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?
Oogkliniek verzamelt persoonsgegevens om te verwerken voor welbepaalde doeleinden. Wij doen dit steeds op basis van een rechtsgrond. Dit is een juridische basis die toelaat je persoonsgegevens te verwerken. Voorbeelden van een rechtsgrond zijn: toestemming, wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang enz.

De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verschillen naar gelang jouw hoedanigheid als betrokkene.

Ongeacht de situatie verwerkt Oogkliniek jouw persoonsgegevens voor:

 1. Klachtenbehandeling en geschillenbeheer. Dit gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze rechten uit te oefenen en onze belangen te vrijwaren, in het bijzonder wanneer dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

1.3 Welke persoonsgegevens verwerkt Oogkliniek?
We verwerken de persoonsgegevens die je ons bezorgt wanneer je op consultatie komt, een medische ingreep dient te ondergaan, een vraag stelt via onze website of een ander communicatiekanaal.
 
1.4 Hoe kan je de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) contacteren?
Oogkliniek heeft een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of DPO) aangesteld. Je kan de DPO contacteren via privacy@oogkliniek.be.
 

1.5 Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?
Oogkliniek kan je persoonsgegevens doorgeven aan:

 1. Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (artsen, paramedici en verplegend personeel) en medewerkers verbonden aan de Oogkliniek in het kader van de patiëntenzorg

 2. Overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn of wanneer dit wettelijk verplicht is;

 3. verwerkers die ondersteunende diensten verlenen zoals IT-leveranciers, leveranciers van medische apparatuur en software.

Bij sommige verwerkingen zijn er specifieke ontvangers van je persoonsgegevens. Oogkliniek vermeldt deze telkens in de specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Oogkliniek.

1.6 Deelt Oogkliniek je persoonsgegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte?
Afhankelijk van welke cookies worden geactiveerd, zijn er internationale transfers.


1.7 Welke rechten heb je als betrokkene?
Onder de voorwaarden en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je Oogkliniek contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • Je hebt een recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit laat je toe na te gaan welke persoonsgegevens Oogkliniek verwerkt.
 • Je hebt steeds het recht op verbetering van jouw persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Oogkliniek verwerkt, te verbeteren of aan te vullen.
 • Je hebt het recht op wissing van jouw persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die Oogkliniek verwerkt, definitief te wissen. Oogkliniek is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te wissen. Dit recht geldt dan ook enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik door Oogkliniek van je persoonsgegevens te bevriezen, zonder deze te wissen. Oogkliniek is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op uw verzoek te beperken. Dit recht geldt dan ook enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • Je hebt het recht tegen een verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. Dit laat jou toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door Oogkliniek van uw persoonsgegevens. Oogkliniek is niet altijd verplicht jou verzet in te willigen.
 • Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met Oogkliniek.

Je kan deze rechten uitoefenen door Oogkliniek te contacteren via privacy@oogkliniek.be.

1.8 Wens je een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid?
Je kan steeds een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor België:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

contact@apd-gba.bewww.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

2. SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In functie van jouw relatie met Oogkliniek zal het gebruik door Oogkliniek van jouw persoonsgegevens verschillen. Hieronder geven we je meer informatie over de verwerking per specifieke categorie van betrokkene.

2.1 Je bent een patiënt van Oogkliniek
Als je op consultatie komt bij Oogkliniek of behandeld wordt of een heelkundige ingreep bij ons dient te ondergaan, verwerkt Oogkliniek jouw persoonsgegevens voor
 1. Patiëntenzorg, -administratie en -registratie omdat dit noodzakelijk is voor doeleinden van medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg op grond van Unierecht, Belgisch recht, en/of uit hoofde van een overeenkomst met jouw arts.

Wanneer je je als patiënt bij Oogkliniek aanbiedt op doorverwijzing van een oogarts verbonden aan de Oogkliniek, verwerkt de Oogkliniek, zover als nodig, jouw gegevens gezamenlijk met de praktijk waartoe deze oogarts behoort. Wanneer je een operatie bij Oogkliniek ondergaat, verwerkt Oogkliniek jouw gegevens, zover als nodig, gezamenlijk met AZ Monica.

In beide gevallen heeft Oogkliniek contractuele afspraken met haar gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen.

 1. Statistische doeleinden om de zorgkwaliteit van medische en paramedische diagnostische en therapeutische praktijken die we bieden te verbeteren; Oogkliniek kan volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:


Oogkliniek kan volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 1. Identificatiegegevens
 2. Gezondheidsgegevens
 3. Financiële gegevens


Oogkliniek kan deze gegevens verzamelen bij:

 1. De patiënt
 2. beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (artsen, paramedici en verplegend personeel) en medewerkers verbonden aan de campussen verbonden aan de Oogkliniek in het kader van de patiëntenzorg
 3. beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (artsen, paramedici en verplegend personeel) en medewerkers extern aan (de campussen verbonden aan) de Oogkliniek in het kader van de patiëntenzorg
 4. AZ Monica, indien vereist voor facturatie of in het kader van de patiëntenzorg
 5. Andere ziekenhuizen en verzorgingsinrichtingen, in het kader van de patiëntenzorg
 6. Mutualiteiten


Oogkliniek verstrekt jouw gegevens, zover als nodig, aan

 1. beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (artsen, paramedici en verplegend personeel) en medewerkers verbonden aan de campussen verbonden aan de Oogkliniek in het kader van de patiëntenzorg
 2. beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (artsen, paramedici en verplegend personeel) en medewerkers extern aan (de campussen verbonden aan) de Oogkliniek in het kader van de patiëntenzorg
 3. AZ Monica, indien vereist voor facturatie of in het kader van de patiëntenzorg
 4. Verzekeringsinstellingen (zowel van de patiënt als deze van de Oogkliniek);
 5. Eventuele vertegenwoordigers van de patiënt binnen de grenzen van wat is bepaald door de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt;
 6. Overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn of wanneer dit wettelijk verplicht is;
 7. Andere ziekenhuizen en verzorgingsinrichtingen, in het kader van de patiëntenzorg
 8. Mutualiteiten
 9. Fedasil


Oogkliniek bewaart jouw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn voor patiëntendossiers (30 jaar).

2.2 Je bent een leverancier van Oogkliniek

Indien je producten of diensten levert aan Oogkliniek, verwerkt Oogkliniek persoonsgegevens van de contactpersonen bij haar leveranciers voor

 1. leveranciersbeheer Dit gebeurt op basis van de overeenkomst die met Oogkliniek tot stand komt.

Oogkliniek bewaart deze gegevens tot maximaal 10 jaar na de beëindiging van de leveranciersrelatie.

Oogkliniek maakt deze gegevens over aan haar boekhoudkantoor.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, etc.), zie algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Oogkliniek.

2.3 Je solliciteert bij Oogkliniek

Indien je voor een job solliciteert bij Oogkliniek, verwerkt Oogkliniek je persoonsgegevens:

 • Om, op basis van jouw verzoek, jouw aanwerving en selectie als sollicitant te beoordelen voor het sluiten van een eventuele overeenkomst met ons.
 • Voor het aanleggen van een wervingsreserve op basis van ons gerechtvaardigd belang, nl. om later een vacante positie in te vullen waarvoor jouw profiel interessant is.

Nadat de sollicitatieprocedure is afgelopen, houdt Oogkliniek je persoonsgegevens bij tot maximaal 2 jaar voor het aanleggen van de wervingsreserve en tot maximaal 5 jaar voor eventuele klachtenbehandeling en geschillenbeheer.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, etc.), zie algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Oogkliniek

2.4 Je bezoekt onze website
Onze website maakt geen gebruik van cookies wat betekent dat er geen enkele registratie gebeurt van hoe je onze website bezoekt of welke pagina’s je hebt bezocht en dat er geen gegevens kunnen worden verwerkt door derde partijen.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, etc.), zie algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door Oogkliniek.